සාම්ප්රදායික මැටි බඳුන් ජාතීහු සමග මිරිස් කඳ කපන යන්ත ඇති වාසි මොනවාද

අද, අපි බලමු ඒක දිහා බලමු.

 图片 2

පළමුව, කාලය කා හා අතිශයින්ම අකාර්යක්ෂම අමතරව මාළුමිරිස් සඳහා සාම්ප්රදායික අත්පොත. කපන යන්ත මිරිස් කඳ සම්පූර්ණයෙන්ම, මානව නැවත නැවත ශ්රමය වෙනුවට ගම්මිරිස් නිෂ්පාදන කාලය මිලදී ගැනීමට ප්රථම වරට අලෙවි කිරීම සඳහා විශාල ශ්රම කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීම, පමණක් නොව, වටිනා කාලය ඉතිරි පමණක් නොව යන්ත්ර මගින් ප්රතිස්ථාපනය කර ඇත. දෙවනුව, මිරිස් කඳ කපන යන්ත ඵලදායී අදාළ සමාගම් සෞඛ්ය ආරක්ෂා කරනවා. සාම්ප්රදායික මිරිස් ජාතීහු ඒකාකාරී පමණක් නොවේ, පමණක් නොව, ගම්මිරිස් ඉවත් කිරීමට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඔවුන්ගේ අත් භාවිතා කිරීමට කම්කරුවන්ට අවශ්ය. මෙම ක්රියාකරු අතින් මහත් හානියක් සිදුවී පමණක් නොව, ඇස් හානියක් කිරීමට පහසු, සහ හිස වැඩ කිරීමට දීර්ඝ කාලයක්, ද ගැබ්ගෙල කොඳු ඇට පෙළ හා කටී කශේරුකා හානියක්. අතර මේ සියලු ගැටලු, මිරිස් කඳ කපන යන්ත ඉදිරිපිට පහසුවෙන් කටයුතු කර ඇත. ඉහත සාම්ප්රදායික අත්පොත ජාතීහු වාසි හා සසඳන විට මෙම මාළු මිරිස් ජාතීහු වේ.


පශ්චාත් කාලය: සැප්තැම්බර්-10-2018


සම්බන්ධ

ඒ නඟන්න අප ලබා දෙන්න
විද්යුත් යාවත්කාලීන ලබා ගන්න
WhatsApp Online Chat !